Hírlevél Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az adatkezelő a hírlevél működtetése során, a hírlevélre feliratkozó személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült.

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 • Név: Élő Remény Baptista Gyülekezet
 • Székhely: 2112 Veresegyház Hajnal utca 2
 • Levelezési cím: 2112 Veresegyház Hajnal utca 2
 • E- mail : hirlevel@eloremeny.hu
 • Telefon. 06 20 775 9855

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintetteket megillető jogok:

Hozzáféréshez való jog

Az adatkezelés érintettje az adatkezelés megkezdésével egyidőben részére átadott tájékoztatóban szereplő, illetve a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelő az érintettről nem kezel adatot, erről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő arról tájékoztatja az érintettet, hogy a rá vonatkozó adatkezelés folyamatban van, úgy egyidejűleg kérelmére arról is tájékoztatja, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli és az adatokat milyen forrásból szerezte be. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy kik azok a címzettek, akikkel az adatokat közölni fogják, és azok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetekhez továbbításra kerülnek-e. Tájékoztatja az érintettet az őt megillető helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása és tiltakozás jogáról, valamint arról, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Az érintett kérelmére az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett kérelmére az adatkezelő a fenti információkról haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől, hogy valamely pontatlan személyes adatát módosítsa és kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az adatkezelő a kérelem alapján tett intézkedéseiről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, az általa megadott elérhetőségen.

A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől adatainak törlését. Amennyiben az adatkezelő a kérelmet megalapozottnak találja, úgy haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik a törlés iránt és erről értesíti az érintettet az általa megadott elérhetőségeken.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll: – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy – az érintett a GDPR 21.cikk (1). bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés valamelyik fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján tett intézkedéséről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, az általa megadott elérhetőségen. Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. A tiltakozáshoz való jog Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek. A tiltakozást az adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és az adatkezelő döntéséről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül értesíti az érdekeltet, az érdekelt által megadott elérhetőségen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezelik, értesítse az adatkezelőt, illetve az adatvédelmi tisztviselőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy a jelzett probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, úgy lehetősége van arra, hogy bírósághoz forduljon, vagy értesítheti erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabály ok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kel I végezni.

• A személyes adatok gyűjtésé csak meg határozott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

• A személyes adatok tarolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

• A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

• Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

• Az érintett személy a fenti elérhetőségeken bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését. Fontos adatkezelési információk

• Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön azoknak, akik felveszik vele a kapcsolatot az ezt a célt szolgáló online űrlapon, illetve papíralapú jelentkezési íven keresztül.

• Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

• Az adatkezelésben érintettek köre az hírlevélre való feliratkozást szolgáló űrlapot és a papíralapú jelentkezési ívet kitöltő felhasználók.

• A hírlevél havi és heti időközönként kerül kiküldésre a hírlevélre regisztráló felhasználók számára.

• A hírlevél az Élő Remény Baptista Gyülekezet eseményeivel, programjaival, tevékenységével kapcsolatos információkat, felhívásokat, képeket, videókat, weboldalakat, gondolatokat tartalmazza. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

• Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvényé, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

• Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. • Az adatok meg ismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.

• Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

• Az érintett személy bármely időpontban visszavon hatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

• Amennyiben az érintett személy használni kívánja a kapcsolatfelvétel nyújtotta előnyöket, azaz személyes választ szeretne kapni kérdésére, szükséges a kért személyes adatok megadása.

• Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, mint az érintett hozzájárulása.

• A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

• Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel.

• Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

• Az adatkezelésben érintettek köre az Élő Remény Hírlevél űrlapot és papíralapú jelentkezési ívet kitöltők.

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

• Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartasi e-mail címre küldött levélben: hirlevel@eloremeny.hu

• Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

• A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Kezelt adatok köre és célja Adatok köre: Cél: Név: Kapcsolattartás Email cím: Kapcsolattartás Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.